Toimintavuosi 2022 oli yhdistykselle hyvin aktiivinen etenkin tuntiopettajien tilanteen tarkastelun vuoksi.

Yhdistyksen tärkeimpänä pitkän tähtäimen tavoitteena on jo kauan ollut parantaa Taideyliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön työsuhdeturvaa vähentämällä määräaikaisen henkilöstön määrää ja luomalla aiempaa paremmat työsuhteet myös tuntiopettajille. Kahden viime vuoden aikana tämä määrätietoinen vaikuttamistoiminta on tuottanut merkittäviä tuloksia.

Jo vuoden 2021 aikana saatiin Taideyliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstön työsuhteisiin merkittävä parannus, kun Työtuomioistuimen joulukuussa 2020 tekemän päätöksen seurauksena yhteensä yli 80 lehtoria ja professoria vakinaistettiin. Vuoden 2022 aikana tätä henkilöstön työsuhteiden kannalta merkittäviin parannuksiin johtanutta neuvotteluprosessia jatkettiin edelleen keskittyen tuntiopettajien asemaan.

Uusi paikallinen sopimus taideopettajan tehtävästä

Kesäkuussa 2022 solmittiin paikallinen kokeilusopimus, jolla luotiin uusi taideopettajan osa-aikainen tehtävä, joka perustuu toistaiseksi voimassa olevalle työsopimukselle. Neuvotteluissa henkilöstöä edustivat yhdistyksen jäsenet Minna Orpana pääluottamushenkilönä sekä Hannu Apajalahti ja Tanja Kiiveri luottamushenkilöinä. Lisäksi professoreiden edustajana toimi Anne Kauppala. Neuvotteluita käytiin tiiviissä yhteistyössä neuvottelujärjestö JUKO ry:n kanssa.

Paikallinen sopimus allekirjoitettiin 30.5.2022 ja se on voimassa 30.6.2025 saakka. Sopimukselle saatiin myös OAJ:n hyväksyntä. Heti allekirjoituksen jälkeen aloitettiin Taideyliopistossa yksilötason neuvottelut työntekijöiden kanssa. Yhteensä 61 tuntiopettajaa vakinaistettiin. Heistä yhdeksän nimitettiin kokoaikaisiksi lehtoreiksi ja muut osa-aikaisiksi taideopettajiksi. Uudet työsuhteet toivat nämä työntekijät 1.8. 2022 alkaen työehtosopimuksen mukaisen kokonaistyöajan ja palkkausjärjestelmän piiriin.

Ensimmäisessä vaiheessa sopimus koski niitä tuntiopettajia, jotka kolmen edellisen vuoden aikana olivat opettaneet vähintään 220 tuntia lukuvuodessa. Sopimusta on tarkoitus laajentaa ja keskustelut vaadittavan vuotuisen opetustuntimäärän laskemisesta ovat jo käynnissä. Vaikka sopimusta ei jatkettaisi, se ei tule vaikuttamaan jo vakinaistettujen henkilöiden työsuhteen ehtoihin.

Yhdistys järjesti jäsenistölle infotilaisuuden uudesta taideopettajan tehtävästä 7.9.2022 Zoomissa. Paikalla oli Taideyliopiston luottamushenkilöt sekä OAJ:n edustaja vastamassa jäsenistön kysymyksiin.